Skip links

Algemene voorwaarden Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie

 1. Definities

Verstaan wordt onder:
1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie, eenmanszaak ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 73118044, gevestigd aan de Lisdodde 11, 7443 NG in Nijverdal
1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
1.4: Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie, de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van woningpresentaties.
1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie tot stand is gekomen.
1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft verleend.
1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de
opdrachtgever beoogt.
1.9 Werk: ontwerpen, foto’s, video’s, schetsen, tekeningen, teksten, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze
nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen
opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is overeengekomen.
2.7 Ook al verlangt Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen
voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
3.2 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders is vermeld.
3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie dat aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie niet tot het verrichten van een deel van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zijn overeengekomen.
4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie voor zover mogelijk en relevant over:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die
verstrekt zullen worden;
c. het tijdschema waarbinnen Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
de werkzaamheden uitvoert;
d. een betalingsschema;
e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet
inbegrepen;
f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen
opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie plaatsvindt;
g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
4.4 Het staat opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.
4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.6 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie aanwijzen als gemachtigde
van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
4.9 Verricht Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie of door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma
van eisen;
– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al
zijn goedgekeurd;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 1. Verplichtingen van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie

5.1 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
5.3 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
5.4 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.
5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.6 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De opdrachtgever is verplicht Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
6.5 De opdrachtgever stelt Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.6 De opdrachtgever verricht de aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie of door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
Mocht Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die
Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
gegeven advies.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als:
a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
b) de opdrachtgever Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en
c) Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.
7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en
winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie tekort is geschoten in de nakoming van zijn/
haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die
tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.
7.4 Is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
7.5 De door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie protesteert.
7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.
7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.9 Elke aansprakelijkheid van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.
7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

 1. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1 Opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
– vertraging of onderbreking van de opdracht;
– toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of LO studio;
– overmacht;
– financieel onvermogen;
– wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
– overlijden;
– arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van oplettendheid. Bij Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Handelt de opdrachtgever of Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie laakbaar, dan heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7.
8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie surseance van betaling of
schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van
financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar
verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen.
Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet
afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar
rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegdheid de opdracht op te zeggen.
8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te
doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie te betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het
moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie slechts (laten) gebruiken
na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
8.13 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van
toepassing.
8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.
8.16 Wordt de opdracht opgezegd door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie op een grond die bij Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn.
Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.
8.17 Als Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie de opdracht zonder grond of op een grond die bij Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.
8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie.
8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

 1. Eigendoms- en auteursrecht van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie. Kan een dergelijk recht slechts
verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie hiertoe bevoegd.
9.2 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van
zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 In het kader van de opdracht door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
9.4 Ook nadat Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van
het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.
9.5 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen.
9.6 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

 

 1. Financiële bepalingen

10.1 Het honorarium is de vergoeding die Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten,
administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
10.5 Als Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10.6 Voor wijzigingen die Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie, dan is de opdrachtgever verplicht Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden
berekend naar de stand van het werk.
10.8 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
10.9 Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
10.10 De factuur van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt de factuur
voorzien van de nodige bewijsstukken.
10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na verzending van die factuur, tenzij anders overeengekomen.
10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig en is dit niet toe te rekenen aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie gerechtigd de uitvoering van
de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen
zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie verschuldigd is uit hoofde van de aan Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie
bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
10.15 Alle door Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en Manon Landhuis Vastgoedstyling & Vastgoedfotografie wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.